2014-06-06

Regulamin Organizacyjny KM PSP Tychy

 

 

 

Załącznik do Decyzji Nr 159 .2012

Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

z dnia 31.10.2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu  organizacyjnego

Komendy Miejskiej PSP w Tychach

 

 

 

 

R E G U L A M I N    O R G A N I Z A C Y J N Y

 

K O M E  N D Y    M I E J S K I E J

 

P A Ń S T W O W E J  S T R A Ż Y  P O Ż A R N E J

 

w  T Y CH A C H

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1.     Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, zwanej dalej „Komendą Miejską”, określa szczegółową organizację Komendy Miejskiej, w tym:

1)     kierowanie pracą Komendy Miejskiej,

2)     strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej,

3)     zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych,

4)     wzory pieczęci i stempli,

5)     liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej.

 

§ 2.  1. Komenda Miejska jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych, miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

 

2.  Terenem działania Komendy Miejskiej jest obszar miasta Tychy oraz teren powiatu  bieruńsko – lędzińskiego w skład  którego  wchodzą następujące samorządowe jednostki administracyjne :

- miasto Bieruń,

- miasto Imielin,

- miasto Lędziny,

- gmina Bojszowy,

- gmina Chełm Śląski.

 

3.  Siedzibą Komendy Miejskiej jest miasto  Tychy, ul. aleja Niepodległości  230.

 

§ 3.    Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)    KW PSP – Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,

2)    OSP – Ochotniczą Straż Pożarną,

3)    JRG – Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Tychach,

4)    KSRG – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

Kierowanie pracą Komendy Miejskiej

 

 

§ 4.  1.   Do podpisu i aprobaty Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, zwanego dalej „Komendantem Miejskim”, zastrzega się dokumentację:

 

1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu Głównego Księgowego. Projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki,  są przedkładane Komendantowi Miejskiemu po uzyskaniu aprobaty Głównego Księgowego,

 

2)  kierowaną do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej
i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych,

 

3)  pisma kierowane do senatorów i posłów,

 

4)  odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz jej pracowników,

 

5)  zakresy czynności Zastępcy Komendanta Miejskiego, oraz pracowników
i strażaków Komendy Miejskiej,

 

6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, postanowienia, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego,

 

7)  władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Miejskiego, jako organu administracji publicznej.

 

 

2.  Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta Miejskiego dokumentację  z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

 

 

3.   Komendant Miejski  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć Komendant Miejski podaje do powszechnej wiadomości ogłaszając to na tablicy informacyjnej w budynku Komendy Miejskiej.

 

 

Rozdział III

 

 

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej

 

 

§ 5.  W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 

 1. Wydział Operacyjny                                     symbol          MR
 1. Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny         symbol          MT
 1. Sekcja Organizacyjno-Kadrowa                     symbol          MOK
 1. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy                  symbol          MZ 
 1. Sekcja Finansów                                          symbol          MF
 1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza                     symbol          MJRG

 

§ 6.

         1. Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:

       1)           Wydział Operacyjny

       2)           Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

       3)           Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

       4)           Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

       5)           Sekcja Finansów

 

2. Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje:

       1)           Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą

.

 

 

Rozdział IV

 

 

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 

§ 7.1.  Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochronyludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Zastępca Dowódcy JRG pełni funkcję pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej rozstrzyga Komendant Miejski.

 

5.Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja budżetu Komendy Miejskiej,

2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,

3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,

5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Miasta i Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG,

6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego,

7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy,

8) realizowanie zaleceń pokontrolnych,

9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej,

10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna,

12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej,

13)  przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania,

14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Miejskiego funkcji w Powiatowym – Miejskim Zespole  Reagowania Kryzysowego,

15)  współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,

16)  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze miasta i powiatu.

 

§ 8.     Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

 

 1. zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 1. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska, dysponowanie niezbędnych sił i środków, bądź ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 1. współudział w opracowywaniu planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 1. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i JRG,
 1. analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 1. sporządzanie  wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń,
 1. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 1. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych,
 1. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 1. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 1. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania,
 1. współuczestniczenie w  realizacji zadań związanych z organizacją i uzgadnianiem sposobu połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską,
 1. bieżące informowanie Rzecznika Prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w mieście Tychy i  powiecie bieruńsko – lędzińskim oraz przebiegu akcji ratowniczych,
 1. współudział w organizowaniu zawodów sportowo – pożarniczych na szczeblu miejskim, gminnym i powiatowym,
 1. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
 1. wdrażanie komputerowych systemów wspomagania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich wykorzystanie w bieżącej działanosci,
 1. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej , łączności bezprzewodowej i sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach Komendy Miejskiej, bieżące tworzenie strony internetowej, systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Miejskiej,
 1. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 1. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Miejskiej,
 1. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej,
 1. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik łączności,
 1. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności,

 

§9.    Zasady funkcjonowania i pełnienia służby na Stanowisku Kierowania i JRG określa regulamin służby Komendy Miejskiej wydany w oparciu o Zarządzenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarne Nr 5 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służbyw jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego

 

 

§10.    Do zadań  Wydziału  Kwatermistrzowsko –Technicznego należy w szczególności:

 

         w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 1. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 1. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej,
 1. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 1. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie miasta Tychy i  powiatu bieruńsko – lędzińskiego  oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 1. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
 1. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 1. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 1. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej,
 1. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej,
 1. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą woj. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
 1. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 1. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
 1. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 1. prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska,
 1. prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku,

 

w  zakresie spraw technicznych:

 

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 1. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 1. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej,
 1. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 1. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 1. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych,
 1. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
 1. współudział w zapewnieniu niezawodnego działania komputerowych sieci informatycznych, instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych  Komendy Miejskiej i jednostkach organizacyjnych straży pożarnych,
 1. prowadzenie spraw związanych z badaniami specjalistycznymi dla strażaków prowadzących pojazdy uprzywilejowane w ruchu,
 1. wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego.

 

 

§ 11.   Do zadań Sekcji Organizacyjno – Kadrowej należy w szczególności:

 

                  w zakresie spraw organizacyjnych:

 

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej,
 1. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego,
 1. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego,
 1. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej,
 1. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
 1. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej Komendy Miejskiej przez Rzecznika Prasowego,
 1. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej,
 1. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej,
 1. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej,
 1. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,
 1. prowadzenie sekretariatu Komendanta Miejskiego,
 1. ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,
 1. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej,
 1. prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej  i spraw związanych z archiwizacją dokumentacji tj. przejmowanie dokumentów do archiwum, udostępnia dokumentów i brakowania dokumentów.
 1. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy.

 

w zakresie spraw kadrowych:   

 

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej Komendanta Miejskiego,
 1. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej,
 1. przygotowywanie zakresów czynności dla strażaków i pracowników cywilnych, pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie Miejskiej,
 1. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej,
 1. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów,
 1. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej,
 1. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,
 1. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
 1. przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
 1. prowadzenie szczegółowej  dokumentacji stwierdzającej pełnienie służb w warunkach uzasadniających podwyższenie emerytury strażakom,
 1. ewidencjonowanie zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie zarobkowe strażaków, udzielonych zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników nadzorowanych przez tego ministra (Dz. U. Nr 106, poz. 491 ze zmianami),

           

 

§ 12.  Do zadań  Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego należy w szczególności:

             

       w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

 

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
 1. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Miejskiej,
 1. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 1. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 1. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego,
 1. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 1. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 1. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta i powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 1. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 1. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 1. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 1. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 1. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 1. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska,
 1. wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 1. realizacja zadań związanych z organizacją i uzgadnianiem sposobu połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską,
 1. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz  wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 1. załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego dotyczących nieprzestrzegania  przepisów przeciwpożarowych.

 

w zakresie spraw   bezpieczeństwa i higieny pracy:

 

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy,
 1. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie  zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 1. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 1. przedstawianie Komendantowi Miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań  ergonomii na stanowiskach pracy oraz  wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy,
 1. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz  opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz  zachorowań na choroby zawodowe, a także  kontrola realizacji tych wniosków,
 1. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych, uczestniczenie w pracach , powołanej przez Komendanta Miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych  komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym  zapobieganiem chorobom.

 

 

§.13.  Do zadań  Sekcji Finansów należy w szczególności:

 

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową,
 1. prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej,
 1. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,
 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności,
 1. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Miejskiej,
 1. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 1. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Miejskiej,
 1. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych,
 1. opracowywanie projektów  przepisów wewnętrznych wydawanych przez  Komendanta Miejskiego dotyczących prowadzenia rachunkowości,a w szczególności planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji,
 1. prowadzenie księgowości materiałowej środków trwałych,
 1. prowadzenie spraw ubezpieczeniowych OC i NW strażaków oraz środków transportu.

 

§14.  Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy  w szczególności:

 

        w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych

 

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 1. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 1. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 1. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 1. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa technicznego, przeciwpowodziowego,
 1. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 1. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, innych miejscowych zagrożeń,   realizacji przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego oraz przygotowania do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 1. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG,
 1. prowadzenie własnego doskonalenia zawodowego,
 1. udział w aktualizacji:
 • stanu gotowości operacyjnej,
 • procedur ratowniczych,
 • dokumentacji operacyjnej,
 1. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych,
 1. wnioskowanie w sprawie doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe oraz w innych sprawach kadrowych dotyczących strażaków  pełniących służbę w JRG,
 1. organizowanie ćwiczeń obiektowych,
 1. utrzymywanie właściwej dyscypliny wewnętrznej,
 1. wstępne ustalanie okoliczności powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń,
 1. współudział w opracowywaniu planów ratowniczych i ich bieżącej aktualizacji,
 1. wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenów, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo – gaśniczych.

 

w zakresie spraw szkoleniowych:

 

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego,
 1. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego), członków  OSP w zakresie ratownictwa,
 1. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze  miasta Tychy i powiatu bieruńsko – lędzińskiego,
 1. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej,

 

w  zakresie  spraw ochrony informacji niejawnych:

 

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrona fizyczna,
 1. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 1. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
 1. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 1. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
 1. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 1. nadzór nad kancelarią tajną,

 

w zakresie spraw obronnych:

 

 1. opracowywanie  zamierzeń w zakresie przygotowań obronnych Komendy Miejskiej,
 1. koordynacja prac związanych z aktualizacją  Planów  Mobilizacyjnych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 1. bieżąca aktualizacja ewidencji stanów osobowych pożarniczych kompanii zmilitaryzowanych,
 1. prowadzenie szkoleń z kadrą kierowniczą i dowódczą w zakresie spraw obronnych,
 1. nadzór nad aktualizacją  zestawień w ramach świadczeń GN oraz  nad sukcesywnym analizowaniem i uzupełnianiem brakującego wyposażenia do etatu W jednostek przewidzianych do militaryzacji wg norm i należności,
 1. koordynowanie opracowywania sprawozdań obronnych i przesyłania ich do jednostki nadrzędnej,
 1. ewidencjonowanie pism niejawnych przychodzących i wykonywanych w Komendzie Miejskiej,
 1. przechowywanie dokumentów niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 1. zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń z materiałami przed dostępem osób postronnych.

 

       Schemat Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Tychach

                                                    w załączeniu

 

ROZDZIAŁ V

 

Wzory pieczęci i stempli

 

 

§ 15.  Komenda Miejska używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  w Tychach”,

 

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Tychach”

 

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w Tychach”

 

 1. stempli nagłówkowych o treści:

 

/Godło/

KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w  Tychach woj. śląskie

 

/Godło/

KOMENDANT MIEJSKI

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w  Tychach woj. śląskie

 

 1. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Postanowienia  końcowe

 

§ 16.

 1. Schemat struktury  organizacyjnej Komendy Miejskiej określa załącznik  1 do niniejszego regulaminu.
 1. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej określa załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

      

 

 

 

powrót

Załączniki

  KM PSP Tychy_schema...nizacyjny.pdf 126,35 KB (pdf) szczegóły pobierz